×
×

ເຈົ້າຂອງລົດ

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຜູ້ເຊົ່າໄດ້ຮັບເງິນໃນລະຫວ່າງການເຊົ່າ?