×
×

ຈອງດ່ວນ

ຮັບສິດທິປະໂຍດເພີ່ມ 8 ເທົ່າເມື່ອສະຫມັກສະຫມາຊິກຈອງດ່ວນ

ຈອງດ່ວນຄືແມ່ນຫຍັງ?

ຈອງດ່ວນ ຄືຂໍ້ສະເຫນີໃນຮູບແບບຫນຶ່ງສໍາຫລັບເຈົ້າຂອງລົດຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າຊຶ່ງລົດຄັນດັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທຸກການຈອງໂດຍອັດໂນມັດຫາກຜູ້ເຊົ່າເຮັດການຈອງລົດແລະລົດຍັງຫວ່າງຢູ່ໃນວັນທີ່ເລືອກສະດວກກວ່າງ່າຍກວ່າບໍ່ ຕ້ອງຄອຍກັງວົນເລື່ອງການອະນຸມັດລ່າຊ້າອີກຕໍ່ໄປ

ສິດທິປະໂຍດຂອງ ຈອງດ່ວນ

ການຈອງທີ່ສະດວກກວ່າ

ການຈອງທີ່ສະດວກກວ່າ

ລົດຂອງຄຸນຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດການຈອງທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບການຈອງທີ່ເຂົ້າມາແຕ່ລະຄັ້ງ

ເບິ່ງເຫັນງ່າຍໃນການຄົ້ນຫາ

ເບິ່ງເຫັນງ່າຍໃນການຄົ້ນຫາ

ລົດທີ່ມີຄຸນສົມບັດຈອງດ່ວນຫາງ່າຍແລະເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຜົນການຄົ້ນຫາ

ເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງຜູ້ເຊົ່າ

ເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງຜູ້ເຊົ່າ

ລົດທີ່ມີຄຸນສົມບັດຈອງດ່ວນເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຈອງຂອງຜູ້ເຊົ່າຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ

ຈອງດ່ວນຈາກ Rent a Car Club ຄືແມ່ນຫຍັງ?

ຈອງດ່ວນມີຫລັກການເຮັດວຽກຢ່າງໄຮ?

ຈອງດ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າສາມາດຈອງລົດໄດ້ອຍ່າງລວດໄວໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍການອະນຸມັດຈາກເຈົ້າຂອງລົດ ເມື່ອຜູ້ເຊົ່າໄດ້ຕະກະລົງເລືອກລົດທີ່ຈະເຊົ່າແລ້ວຜູ້ເຊົ່າສາມາດເຮັດການຊໍາລະເງິນໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍການຍືນຍັນຕອບຮັບຈາກເຈົ້າຂອງລົດຫລັງຈາກນັ້ນທັງຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງລົດຈະໄດ້ຮັບແບບຟອມຍືນຍັນການຈອງແລະຂໍ້ຕະກະລົງການ ເຊົ່າຜ່ານທາງອີເມວຊຶ່ງລວມເຖິງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນການຈອງທັງວັນຈອງແລະລາຍະລະອຽດຕ່າງໆຂອງຜູ້ເຊົ່າ

ຈອງດ່ວນມີຫລັກການເຮັດວຽກຢ່າງໄຮ?

ຈອງດ່ວນຄືທາງເລືອກທີ່ປອດໄພສໍາຫລັບເຈົ້າຂອງລົດທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມລາຍໄດ້ ຜູ້ເຊົ່າຈະຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນຕາມຂໍ້ຕະກະລົງເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນຜູ້ຂັບຂີ່ຢ່າງປອດໄພນອກເຫນືອຈາກນັ້ນ ລົດຂອງທ່ານຍັງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກບໍລິສັດວິລິຍະປະກັນໄພຄອບຄຸມຕະຫຼອດການເຊົ່າອີກດ້ວຍ

                    

ລົດທຸກຄັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບຈອງດ່ວນຈະຖືກລະບຸສະຖານະຊັດເຈນໃນລາຍຊື່ການຄົ້ນຫາ, ເທິງແຜນທີ່ແລະໃນຫນ້າຂອງລາຍະລະອຽດລົດ

                    

ເມື່ອຜູ້ເຊົ່າສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍເຊົ່າທັງຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງລົດຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຕະກະລົງສັນຍາເຊົ່າຕາມສະພາບແລ້ວແຕ່ກໍລະນີແລະອື່ນໆ ກັບ Rent a Car Club ທັງຜູ້ເຊົ່າແລະເຈົ້າຂອງລົດຈະຕ້ອງເຊັນສັນຍາແລະກອກແບບຟອມໃຫ້ລຽບຮ້ອຍ ກ່ອນວັນສົ່ງມອບລົດ

                    

ເຈົ້າຂອງລົດສາມາດຍົກເລີກການເຊົ່າໄດ້ເຖິງ 3 ຄັ້ງໂດຍບໍ່ມີຄ່າປັບ ຖ້າເຈົ້າຂອງລົດມີຄວາມກັງວົນຫລືບໍ່ແນ່ໃຈໃນພົລຶຕິກໍາຂອງຜູ້ເຊົ່າແລະມີເຫດຜົນພຽງພໍຫລືມີເຫດການທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງໃດໆ ເກີດຂຶ້ນເຈົ້າເຈົ້າຂອງລົດຍັງສາມາດຍົກເລີກການເຂົ້າຮ່ວມກັບຈອງດ່ວນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍຕິດຕໍ່ທີ່ support@rentacarclub.com

ເງື່ອນໄຂສໍາຫລັບເຈົ້າຂອງລົດ

ອັບເດດປະຕິທິນຢູ່ສະເຫມີ

ອັບເດດປະຕິທິນຢູ່ສະເຫມີ

ເນື່ອງຈາກຜູ້ເຊົ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດການຈອງໂດຍອັດໂນມັດເພາະສະນັ້ນເຈົ້າຂອງລົດຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຄອຍອັບຕອນວ່າລົດຂອງຄຸນຍັງຫວ່າງຢູ່ໃນວັນໃສແດ່

ບໍ່ລະທິ້ງການຈອງ

ບໍ່ລະທິ້ງການຈອງ

ຫລັງຈາກທີ່ຜູ້ເຊົ່າໄດ້ວາງແຜນການຍ່າງທາງແລ້ວນັ້ນພວກເຂົາຫວັງແລະເຊື່ອຫມັ້ນໃນຕົວເຈົ້າຂອງລົດວ່າຈະປະຕິບັດຕາມສັນຍາເຊົ່າເພາະສະນັ້ນລົດຂອງຈອງດ່ວນຈຶ່ງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຫວ່າງໃນວັນທີ່ຜູ້ເຊົ່າໄດ້ລະບຸໄວ້ແລ້ວໃນການຈອງ

ກໍາຫນົດວັນຮັບແລະສົ່ງຄືນລົດ

ກໍາຫນົດວັນຮັບແລະສົ່ງຄືນລົດ

ສໍາຫລັບການລະບຸວັນເວລາທີ່ເຈົ້າຂອງລົດຈະຕ້ອງສົ່ງມອບກຸນແຈນັ້ນເຈົ້າຂອງລົດສາມາດຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າທາງເລົາຈະໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າເລືອກວັນເວລາຕາມທີ່ເຈົ້າຂອງລົດສະດວກເທົ່ານັ້ນ

ການຍົກເລີກຈອງດ່ວນ

ເມື່ອຍົກເລີກເຂົ້າຮ່ວມຈອງດ່ວນເຈົ້າຂອງລົດອາດຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມໃນການຍົກເລີກແລ້ວແຕ່ກໍລະນີດັງຕໍ່ໄປນີ້:

Rent a Car Club ການຍົກເລີກຈອງດ່ວນ

ຖ້າວັນທີ່ຈອງນັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນໃນອີກຫລາຍກວ່າ 3 ວັນຂ້າງຫນ້າ, ຫາກວັນທີ່ຈອງນັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນໃນອີກຫລາຍກວ່າ 3 ວັນຂ້າງຫນ້າ Rent a Car Club ຈະເຮັດການຄືນເງິນຄ່າເຊົ່າໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າແຕ່ເຈົ້າຂອງລົດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າປັບເປັນຈໍານວນ 1% ຂອງລາຄາຄ່າເຊົ່າຫລື 500 ບາດຂຶ້ນຢູ່ ກັບວ່າຍອດເງິນຈໍານວນໃສສູງກວ່າກັນ

Rent a Car Club ການຍົກເລີກຈອງດ່ວນ

ຫາກມີການຍົກເລີກຈອງດ່ວນເປັນຄັ້ງທໍາອິດແລະວັນທີ່ໄດ້ຖືກຈອງນັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ, ທາງ Rent a Car Club ຈະເຮັດການຄືນເງິນຄ່າເຊົ່າໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າແຕ່ເຈົ້າຂອງລົດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າປັບເປັນ ຈໍານວນເງິນ 5% ຂອງລາຄາຄ່າເຊົ່າຫລື 1,000 ບາດຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຍອດເງິນຈໍານວນໃສຈະສູງກວ່າກັນ

Rent a Car Club ການຍົກເລີກຈອງດ່ວນ

ຫາກການຍົກເລີກຈອງດ່ວນນັ້ນເປັນການຍົກເລີກຄັ້ງທີ່ສອງແລະວັນທີ່ໄດ້ຖືກຈອງນັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ, ທາງ Rent a Car Club ຈະເຮັດການຄືນເງິນຄ່າເຊົ່າໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າແຕ່ເຈົ້າຂອງລົດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າ ປັບເປັນຈໍານວນເງິນ 10% ຂອງລາຄາຄ່າເຊົ່າຫລື 2,000 ບາດຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຍອດເງິນຈໍານວນໃສຈະສູງກວ່າກັນແລະລົດຂອງຄຸນຈະຖືກລົບອອກຈາກລະບົບຂອງຈອງດ່ວນ

ອ່ານລາຍະລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຕະກະລົງ

ຜູ້ເຊົ່າຈະໄດ້ຮັບເງິນຄ່າເຊົ່າຄືນເຕັມຈໍານວນຫາກເຈົ້າຂອງລົດເປັນຜູ້ຍົກເລີກສັນຍາເຊົ່າຜູ້ເຊົ່າໄວ້ວາງໃຈແລະເຊື່ອຫມັ້ນວ່າລົດທີ່ພວກເຂົາເລືອກນັ້ນຈະພ້ອມໃຫ້ເຊົ່າເພາະສະນັ້ນຫາກເຈົ້າຂອງລົດເຮັດການຍົກເລີກຫລາຍຄັ້ງທາງເລົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍົກເລີກ ເຈົ້າຂອງລົດອອກຈາກລະບົບ

аєЉаєаєЃаєаєІаєҐаєає

аєаєааєаєаєІаєҐаєаєаЂаєЉаєааєІаєаєааєЄаєаєЎаєљає№аєаЃаєљаєљаѓаєаєЃаєёаєаЂаєаєљаєаєҐаєаЃаєЎааєЃаєаєаєааєаєаєёаєЃаЃаєааєаѓаєаєаєаЂаєаєаає.