×
×

เจ้าของรถ

หากผู้เช่ามาสายหรือไม่ปรากฎตัวตามเวลารับรถ

ผู้เช่าควรรับรถและกุญแจรถตามสถานที่และเวลาที่ระบุในสัญญาเช่ารถ ตามที่ “คปภ” หรือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยระบุไว้ ประกันภัยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่เวลา 16.30 น. และสิ้นสุดลงที่เวลา 16.29 น. ของวันถัดไป เพราะฉะนั้นหากการเช่าของคุณสิ้นสุดลงที่เวลา 16.29 น. คุณต้องส่งคืนรถก่อนหรือไม่เกินเวลา 16.29 น. หากไม่เช่นนั้นจะมีผลให้รถของคุณถูกขับขี่โดยไม่มีประกันภัย

สิ่งที่สำคัญคือ หากผู้เช่าต้องการส่งคืนรถหลังเวลาที่กำหนดไว้ตามตัวอย่างข้างต้น คุณควรแจ้งให้ทาง Rent a Car Club ทราบ เพื่อให้เราสามารถขยายระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มอีกหนึ่งวัน 

นอกเหนือจากเวลาที่สำคัญที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็ยังมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 นาทีเมื่อมีการเช่าสูงสุดไม่เกิน 4 วัน และระยะเวลาผ่อนผัน 1 ชั่วโมงเมื่อมีการเช่ามากกว่า 4 วัน

ค้นหารถเช่า

ค้นหารถเช่าในกรุงเทพ และจังหวัดอื่นทั่วไทย

แจ้งปัญหา