×
×

ជំនួយអ្នកជួល

ចុះបើម្ចាស់យានយន្តយឺតយ៉ាវឬមិនបង្ហាញខ្លួននៅពេលចាប់ផ្តើមជួល?

ម្ចាស់យានយន្តរបស់យានជំនិះគួរតែកាន់កូនសោរនិងយានយន្តទៅឱ្យអ្នកជួលនៅពេលដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាជួលទោះបីជាពួកគេមានរយៈពេល 1 ម៉ោងក៏ដោយ។

ក្នុងករណីដែលម្ចាស់រថយន្តលើសពីរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូននៅលើរថយន្ត Rent a Car Club  នឹងបង្វិលទឹកប្រាក់សរុបនៃការជួលទៅឱ្យអ្នកជួលប៉ុន្តែនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រោះថ្នាក់ឬការបាត់បង់ណាមួយដែលកើតឡើង។ នេះជាអ្វីដែលគោលនយោបាយរបស់យើងបញ្ជាក់។