×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើអត្រាឆ្លើយតបនិងពេលវេលាគឺជាអ្វីហើយតើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

អត្រាឆ្លើយតបនិងពេលវេលាឆ្លើយតបគឺជាអថេរពីរដែលត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យគ្រប់រថយន្តទាំងអស់ដែលចុះឈ្មោះក្រោមឈ្មោះម្ចាស់រថយន្តដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកជួលនូវល្បឿនឆ្លើយតបដែលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជាក់លាក់ឆ្លើយតបនឹងសំណើជួលរថយន្តរបស់គាត់។

អថេរទាំងនេះត្រូវបានគេគណនាដោយពិចារណាទៅលើថាតើម្ចាស់រថយន្តឆ្លើយតបនឹងសំណើជួលរបស់ពួកគេនិងរបៀបដែលការស្នើសុំត្រូវបានអនុម័ត / បដិសេធ។ នេះជាមូលហេតុដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណើទាំងអស់បើទោះជាវាបដិសេធពួកគេក៏ដោយក៏វានឹងប៉ះពាល់ដល់អត្រាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកនិងពេលវេលាឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានដែរ។

ការរក្សាអត្រាឆ្លើយតបល្អនិងពេលវេលាឆ្លើយតបក៏អាចនាំមកនូវការជួលបន្ថែមទៀតដែរព្រោះអ្នកជួលពិចារណាពីអថេរទាំងពីរនេះនៅពេលជ្រើសរើសឡានជួល។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report