×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើរថយន្តត្រូវមានពន្ធទាន់សម័យមែនទេ?

បាទ។ យានយន្តត្រូវមានពន្ធដែលត្រូវបានចុះបញ្ជី។