×
×

ជំនួយអ្នកជួល

ក្នុងករណីដែលខ្ញុំត្រូវប៉ូលីសដកហូតតើខ្ញុំគួរបង្ហាញឯកសារណាខ្លះ?

ក្នុងករណីដែលអ្នកត្រូវប៉ូលីសរុញអ្នកគួរតែបង្ហាញឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឯកសាររថយន្តនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជួលដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកនិងម្ចាស់។

កិច្ចព្រមព្រៀងជួលគឺជាឯកសារបញ្ជាក់ថាម្ចាស់រថយន្តកំពុងជួលឡានរបស់អ្នកទៅអ្នកហើយអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយ Viriyah ក្នុងកំឡុងពេលជួល

សូមមើលឯកសារភ្ជាប់ខាងក្រោមសម្រាប់ឧទាហរណ៍នៃកិច្ចសន្យាជួលជួលមួយ:

កិច្ចព្រមព្រៀងជួល Rent a Car Club.pdf

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report