×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើខ្ញុំអាចយកសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំទៅក្នុងឡានបានទេ?

គោលនយោបាយចិញ្ចឹមសត្វគឺអាស្រ័យលើម្ចាស់រថយន្ត។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលថាតើពួកគេអនុញ្ញាតឬមិនអានដោយអានទម្រង់រថយន្ត។ អ្នកក៏អាចពិភាក្សារឿងនេះបានដែរតាមរយៈការផ្ញើសារទៅម្ចាស់រថយន្ត។