×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើខ្ញុំអាចយកសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំទៅក្នុងឡានបានទេ?

គោលនយោបាយចិញ្ចឹមសត្វគឺអាស្រ័យលើម្ចាស់រថយន្ត។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលថាតើពួកគេអនុញ្ញាតឬមិនអានដោយអានទម្រង់រថយន្ត។ អ្នកក៏អាចពិភាក្សារឿងនេះបានដែរតាមរយៈការផ្ញើសារទៅម្ចាស់រថយន្ត។

រករថយន្ត

ស្វែងរកការជួលរថយន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកឬសូម្បីតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃ។

Bug Report