×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះនៅពេលជួល Rent a Car Club?

  • ត្រូវស្មោះត្រង់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ Rent a Car Club និងម្ចាស់រថយន្ត
  • បញ្ចូនរថយន្តឱ្យសា្អាតនិងមានសមា្អាតដោយមានកម្រិតសុីគ្នាដូចនៅព្រលដ្រលអ្នករើសវា។
  • ត្រូវមានពេលកំណត់សម្រាប់ការជ្រើសរើសយកឡាន។ នេះក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់រថយន្តផងដែរដូច្នេះរក្សាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
  • គោរពការកក់ដែលអ្នកបានដាក់។ ការបង្ហាញគ្មានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហានៅ Rent a Car Club ហើយអ្នកអាចត្រូវបានគេស្នើសុំឱ្យបង់ថ្លៃបន្ថែម
  • ត្រូវមានការគោរពនិងស្មោះត្រង់ចំពោះម្ចាស់រថយន្ត

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report