×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើរថយន្តរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងពេលជួលបំបែកមួយ?

ប្រសិនបើឡាននឹងមិនចាប់ផ្តើមឬអ្នកជួលមានបញ្ហាមេកានិចម្ចាស់រថយន្តត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការចំណាយលើការជួសជុលសម្រាប់យានយន្ត។

ថ្លៃនេះត្រូវបង់ដោយម្ចាស់ប្រសិនបើយានត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវមុនពេលវាខូចឬដោយភតិកៈប្រសិនបើការវិភាគនេះត្រូវបានបង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់យានយន្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលជួល។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report