×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើការចំណាយលើការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ម្ចាស់រថយន្តមានប៉ុន្មាន?

តម្លៃនៃការគ្របដណ្តប់រថយន្តរបស់អ្នកជាមួយនឹងគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងដាច់ដោយឡែករបស់ Viriyah ខណៈពេលដែលវាត្រូវបានជួលត្រូវបានរួមបញ្ចូលរួចហើយនៅក្នុងតម្លៃជួល។

ក្នុងនាមជាម្ចាស់រថយន្តអ្នកនឹងមិនទទួលរងការខាតបង់បន្ថែមទៀតដើម្បីឱ្យរថយន្តរបស់អ្នកគ្របដណ្តប់ដោយការធានារ៉ាប់រងរបស់យើងក្នុងអំឡុងពេលជួលនោះទេ។

រករថយន្ត

ស្វែងរកការជួលរថយន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកឬសូម្បីតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃ។

Bug Report