×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

ការលុបចោលការកក់បន្ទាន់

ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់រថយន្តហើយអ្នកចង់លុបចោលការកក់ភ្លាមអ្នកនឹងត្រូវផ្ញើសារមកយើងដោយផ្ទាល់ដូច្នេះយើងអាចបោះបង់ចោលការកក់។

នៅពេលការកក់ភ្លាមៗត្រូវបានលុបចោលម្ចាស់រថយន្តអាចត្រូវបង់ថ្លៃការលុបចោលអាស្រ័យលើកត្តាខាងក្រោម:

  • ប្រសិនបើការកក់នឹងចាប់ផ្តើមច្រើនជាង 3 ថ្ងៃតម្លៃនៃការលុបចោលគឺ 1% នៃតម្លៃជួលឬ 500 បាតអ្វីដែលខ្ពស់ជាងទាំងពីរ។
  • ប្រសិនបើនេះជាសំបុត្របន្ទាន់ដំបូងដែលត្រូវបានលុបចោលហើយរយៈពេលជួលត្រូវបានកំណត់ចាប់ផ្តើមមិនតិចជាង 72 ម៉ោងនោះទេ Rent a Car Club នឹងសងអ្នកជួលវិញប៉ុន្តែម្ចាស់រថយន្តត្រូវបង់ 5% នៃតម្លៃជួលឬ 1000 បាត គឺជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៃចំនួនពីរ។
  • ប្រសិនបើនេះជាសំបុត្របន្ទាន់ទីពីរដែលត្រូវបានលុបចោលហើយរយៈពេលជួលត្រូវបានកំណត់ចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេលតិចជាង 72 ម៉ោងនោះ Rent a Car Club នឹងប្រគល់ប្រាក់ឱ្យអ្នកជួលវិញប៉ុន្តែម្ចាស់រថយន្តត្រូវបង់ថ្លៃ 10% នៃថ្លៃជួលឬ 2000 បាតអ្វីក៏ដោយ គឺជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៃរថយន្តទាំងពីរហើយរថយន្តនឹងត្រូវបានដកចេញពីការកក់ភ្លាមៗ។ អ្នកអាចយោងទៅបញ្ជីគោលនយោបាយពេញលេញរបស់យើងនៅទីនេះ។

អ្នកជួលនឹងតែងតែទទួលបានសំណងពេញលេញនៅពេលដែលម្ចាស់បានលុបចោល។ អ្នកជួលពឹងផ្អែកលើការជួលរថយន្តជម្រើសរបស់ពួកគេដែលជាមូលហេតុដែលនៅពេលម្ចាស់រថយន្តបានធ្វើការលុបចោលជាច្រើនម្ចាស់នឹងត្រូវបានដកចេញពីវេទិកា។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report