×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើមានការប្តេជ្ញាចិត្តជួលតិចតួចដែរឬទេ?

មិនមានការប្តេជ្ញាចិត្តជួលតិចតួចទេហើយអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងពេញលេញលើអ្នកដែលជួលរថយន្តរបស់អ្នក។

អ្នកអាចយល់ព្រមឬបដិសេធសំណើកក់ណាមួយ។

រថយន្តរបស់អ្នកនឹងបង្ហាញនៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទនៅពេលដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីវាតាមដែលអាចរកបាន។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report