×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំជួបប្រទះបញ្ហាឬគ្រោះថ្នាក់កំឡុងពេលជួល?

ក្នុងករណីដែលអ្នកចូលរួមក្នុងឧបទ្ទវហេតុអ្នកត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមៗអំពី Rent a Car Club ហើយទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ Viriyah 1557 នេះក៏ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជួលដែរ។ យោងទៅតាមច្បាប់ថៃអ្នកត្រូវតែឈប់នៅកន្លែងជាក់ស្តែងនៃគ្រោះថ្នាក់ហើយទាក់ទងអ្នកផ្តល់ការធានារ៉ាប់រង។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report