×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសថៃដោយឡានបានទេ?

មិនមានអកុសលការធានារ៉ាប់រងមានសុពលភាពសម្រាប់ការបើកបរក្នុងប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណោះ។