×
×

ជំនួយអ្នកជួល

ចុះបើខ្ញុំគិតថាឡានដែលខ្ញុំជួលមិនមានស្ថានភាពល្អទេ?

សូមពិនិត្យមើលតម្រូវការរបស់យើងលើលក្ខខណ្ឌដែលរថយន្តត្រូវការដើម្បីបំពេញដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសភាពល្អហើយដូច្នេះត្រូវមានសិទ្ធិចុះបញ្ជីនៅ Rent a Car Club  ។

ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលតម្រូវការទាំងនេះអ្នកជឿជាក់ថារថយន្តមិនមានស្ថានភាពល្អទេសូមលុបចោលការកក់ភ្លាមៗនិងទំនាក់ទំនងមកកាន់ Rent a Car Club  ភ្លាមៗនៅ 099-1212-012, Line: @rentacarclub ឬ support@rentacarclub.com

Bug Report