×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើខ្ញុំត្រូវការយកឯកសារណាមួយមកជាមួយខ្ញុំទេ?

មុនពេលជួលណាមួយអ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដូច្នេះសូមយកឯកសារដូចខាងក្រោមមកជាមួយអ្នក:

កម្មវិធីបញ្ជា: អាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរសូមប្រាកដថាអ្នកយកវាទៅជាមួយ។

ម្ចាស់: អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងឯកសាររថយន្ត។