×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើរថយន្តរបស់ខ្ញុំត្រូវបានសរសេរទុក?

ម្ចាស់រថយន្តត្រូវបានការពារខណៈពេលជួលរថយន្តរបស់ពួកគេតាមរយះ Rent a Car Club ហើយក្នុងករណីដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៃការបាត់រថយន្តសរុបអ្នកនឹងទទួលបានសំណងរហូតដល់តម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នរបស់រថយន្តនៅពេលដែលបាត់បង់ឬចុងបញ្ចប់ត្រូវបានប្រកាសជា Rent a Car Club ។