×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

ចាប់តាំងពី Rent a Car Club ផ្តល់នូវការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់រថយន្តរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចលុបចោលគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំបានទេ?

ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធានារ៉ាប់រងក្នុងអំឡុងពេលជួលរថយន្តទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង Rent a Car Club ត្រូវតែមានគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំជាធរមានគ្រប់ពេលវេលា។

រថយន្តមួយដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងផ្ទាល់ខ្លួនមិនអាចត្រូវបានដឹកទៅកាន់យានដ្ឋានដើម្បីថែទាំនិងប្រហែលជាមិនមានដំណើរការល្អ។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយការមានគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកជៀសវាងការយល់ច្រឡំស្ថានភាពសម្រាប់អ្នកក៏ដូចជាអ្នកជួល។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើប៉ូលីសអូសអ្នកជួលខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងជួលឡានរបស់អ្នកមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ពួកគេនឹងបង្ហាញតែបើរថយន្តមានការធានារ៉ាប់រងឬអត់។ ការមានធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជួលបន្តការធ្វើដំណើររបស់គាត់ដោយគ្មានការរំខានឬការរំខាន។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report