×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

ក្នុងនាមជាម្ចាស់រថយន្តតើខ្ញុំអាចរកវិក័យប័ត្ររបស់ខ្ញុំនៅឯណា?

ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្ញើវិក័យប័ត្រណាមួយនៃការជួលរបស់អ្នកអ្នកត្រូវទាក់ទង support@rentacarclub.com និងបញ្ចូលបន្ទាត់ប្រធានបទ "វិក័យប័ត្រ" ។

សូមចំណាំថាជាធម្មតាយើងចំណាយពេលពីរបីថ្ងៃដើម្បីចេញវិក្ក័យប័ត្រ។ ដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងផលវិបាកដែលអាចកើតមានសូមសួរពួកគេជាមុន។