×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើខ្ញុំគួរមានអាយុប៉ុន្មានទើបអាចចុះឈ្មោះឡានរបស់ខ្ញុំបាន?

អ្នកគួរតែមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់ 18 ឆ្នាំ។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report